ENGELLI ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERIN EMEKLİLIK HESABIEngelli Çocuğu Bulunan Annelerin Emeklilik Hesabı

Özürlülerle ilgili mevzuat düzenlemelerinde genellikle özürlüye yönelik düzenlemeler yapılır. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ise özürlünün annesi ile ilgili düzenlemelerde yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre;  emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecek.

 

Hemen belirtelim prim eklenecek süre ve yaş hadleri ile ilgili indirimler 5510 sayılı Kanunun  yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde sonraki süreler için geçerli.  Özürlü annelerinin, kurumdan talepte bulunmaları, çocuklarının özür durumlarıyla ilgili raporu alıp kuruma vermeleri ve kurum tarafından da raporun uygun görülmesi  emeklilik avantajı için yeterli oluyor.

 

 

Örnek:

Kadın sigortalı ilk defa 01.01.1995 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olsun  ve 01.12.2015 tarihinde emeklilik talebinde bulunmuş olsun . Bu bayanın malül çocuğunun 01.04.2009 tarihli sağlık kurulu raporuna istinaden bakıma muhtaç olduğu na karar verilmiş ve sigortalının rapor tarihinden itibaren 1500 prim gün sayısı olduğu tespit edilmiştir. Buna göre 1500 günün ¼ ‘ü kadar yani 375 gün toplam prim gününe eklenecek ayrıca bu 375 gün bayanın tabi olduğu emeklilik yaşından indirilecektir.

Malül çocuğu bulunan annelere tanınan erken emeklilik hakkı  onların diğer sigortalılardan ayrı prim günü ve yaş şartına tabi olmaları anlamına gelmiyor.  Sadece 01.Ekim 2008 den sonraki çalışmaları için ilave prim günü kazanmaları ve bu günlerinde tabi olduğu normal yaş şartından düşülmesi söz konusudur.

 

İNDİRİLECEK SÜRE SADECE 1 EKİM 2008’DEN SONRAKİ SÜRELERDİR

Hükümde de belirtildiği gibi, prim ödeme gün sayılarından indirilmesinde esas alınacak süre, yalnızca 2008 yılı Ekim ayı başından sonra geçen sürelerle sınırlı olmaktadır. Yani 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 360 gün (1 yıl) süresi olan kişinin hizmetlerine ilave edilecek süre 90 gün (3 ay) olmakta ve bu sürenin de tabi olduğu emeklilik yaş haddinden indirileceği kanun metninde açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır. 2008 yılı Ekim ayı başından önceki süreler bu değerlendirmede dikkate alınmamaktadır.

KARARI SGK SAĞLIK KURULU VERECEK

9.10.2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına ilişkin Tebliğin 8. maddesinde yer alan ?(4) Kurum Sağlık Kurulunca başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu olduğuna karar verilen kadın sigortalıların, Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçen prim gün sayılarının 1/4 oranı, sigortalının prim gün sayısına ilave edilir ve bu süre emeklilik yaş hadlerinden indirilir. ? hükmünden anlaşılan, kadın sigortalılardan sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, çocuklarının bu durumunun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca verilecek karar ile sonuçlandırılacağı anlaşılmaktadır.

SÜREKLİ BAKIMA MUHTAÇ HALLER ŞU ŞEKİLDEDİR

Konu ile ilgili olarak 11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükmü aşağıya alınmıştır.

?Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma hâlleri

MADDE 15 ? (1) Sigortalıların ve özürlü çocuklarının başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda sayılacağı hâller aşağıda gösterilmiştir.

a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalık ve arızalar.

b) Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi edilemeyen psikotik hastalıklar.

c) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı.

ç) İki elin kaybı.

d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.

e) Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı.

f) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.?

Konu ile ilgili düzenlemelerin bu şekilde olduğu, bu düzenlemelerde yer alan şartlar dışında başka bir şartın aranmadığı ya da aranmayacağı anlaşılmaktadır.

ÇOCUĞUN SAĞLIK KARNESİNİN KİMİN ÜZERİNDE OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİLDİR

Sonuç itibariyle, maddede öngörüldüğü şekilde çocuğunuzla ilgili maluliyet durumunun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca karar verilmesi durumunda, çocuğunuzun ister sizin üzerinizden, ister eşinizin üzerinden sağlık yardımından yararlanması, madde hükmünün hakkınızda uygulanmasını engel teşkil etmediği, ayrıca engel teşkil edecek bir hükmün de Kanunda yer almadığı görülmektedir.

Bu değerlendirmemize göre talebinizi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yapmanız uygun olacaktır.

özürlü çocuğu olan memur annenin hakları
özürlü çocuğu olan annenin emeklilik durumu
özürlü çocuğu olan ailelerin hakları
özürlü çocuğu olan memurun hakları
özürlü çocuğu olan memurun izin hakları
özürlü çocuğu olan annelerin hakları
engelli çocuğu olan annenin hakları
özürlü çocuğu olan annelere maaşHakkında admin

Ayrıca bakınız

BAĞ-KUR ( 4-B) ÖZÜRLÜ-MALÜLEN EMEKLİLIK

BAĞKUR (4-B) KAPSAMINDA MALÜLEN EMEKLİLİK Bilindiği gibi 506 sayılı Kanun’da engellilere/sakatlara mahsus özel düzenlemelere yer ...

Bir Cevap Yazın