MUHTAÇLIK AYLIĞI HESAPLAMASIMuhtaçlık Aylığı Hesaplaması

Halen bu kapsamda aylık bağlanacakların muhtaç olması gerekiyor, aylık 119,61 TL’den az geliri olanlar da muhtaç kabul ediliyordu. Yönetmelik değişikliğinin ana unsuru ise 2022 sayılı yasa kapsamında aylık alanların hak kazanma esası puanlama formülü ile yapılacak olması. Bu puanlama formülü henüz kesinlik kazanmamış olduğundan kesinlik kazanıncaya kadar Yönetmelik gereği aşağıdaki biçimde gelir, servet ve harcamalar esas alınarak puanlama yapılacak. Buna göre puanlama;

a) Hanenin gelir durumu;

1) Tespit/beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık ortalaması,
2) Hanenin; mülkiyeti hane bireylerinden birine ait olan ikamet ettiği konutu ile mülkiyeti başka birine ait olmakla birlikte kira ödemediği konutu için konutun (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri,
3) Hanenin ikamet ettiği konut haricinde diğer konutları için (takdir edilen/beyan edilen) rayiç bedelinin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
4) İkamet edilen konut haricindeki konut için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,
5) Dükkânlar için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) kira getirisinin toplamı,
6) Dükkân için kira geliri elde edilmiyorsa veya kira geliri beyan edilmiyorsa dükkânın rayiç bedelinin 120’de biri,
7) Hanenin arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve (takdir edilen/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
8) Hanenin binek aracı için aracın kasko/rayiç bedelinin 120’de biri,
9) Hanenin ticari/ zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların (takdir/beyan edilen) aylık (zirai/ticari/kira ve benzerleri) getirisinin toplamı,
10) Hanenin büyük ve küçükbaş hayvanları için il/ ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutarı,
11) Hanenin tespit/beyan edilen banka mevduatları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar,
12) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri ve 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak üzere sürekli ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdî sosyal yardımların aylık ortalaması,
13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri tarafından sağlanan destek tutarı,
14) Tarımsal destek geliri tutarı,
15) Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışanların gelirleri,
16) Diğer gelirlerin toplamının aylık ortalaması,
dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenecek.
Söz konusu taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapacak.
Yani 2022 sayılı Yasa kapsamında Yeşil kartlıların aldığı sağlık yardımının GSS kapsamına çevrilmesinin benzeri olarak yine bu kapsamda alınan aylıklara hak kazanma da artık GSS gelir tespitine benzer şekilde tespit edilecek.

 

65 Yaş Üzeri Muhtaç Yaşlı Aylığı

Nereye, Nasıl Başvurulur :

2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza yaşlı aylığı bağlama işlemleri, defterdarlık/malmüdürlükleri (Valilik/Kaymakamlık) aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvuru evrakının, il/ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ ne ulaşmasının ve yapılan incelemenin ardından ilgili servisler tarafından evrak geliş sırasına göre yapılmaktadır.

Kimler Başvurabilir :

• 65 yaşını doldurmuş olan,
• Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK,Emekli Sandığı,Bağ-Kur) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
• Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
• 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu

Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişileri kapsamaktadır.

Aylık Bağlama Süreci Nasıldır? :

1.Adım: Kişinin ikamet ettiği İlçenin malmüdürlüğünden (İlde Defterdarlıktan) veya SGK İl Müdürlüklerinden temin edilecek 2022 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Başvuru Formu doldurulur.
2.Adım: İlgili form malmüdürlüklerine (İllerde Defterdarlığa) teslim edilir.
3.Adım: İl/İlçe İdare Kurulları tarafından başvuru sahibi ile ilgili inceleme yapılır ve muhtaç olup olmadığına karar verilir.
4.Adım: İl/İlçe İdare Kurullarının başvuru sahibinin muhtaç olduğuna karar vermesi halinde başvuru evrakı Genel Müdürlüğümüze gönderilir ve işleme alınır.

Gerekli Belgeler :
a) 2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu:
• Bu formda yer alan aylık istek dilekçesi, aylık talebinde bulunan kişi tarafından doldurulup imzalanır.
• Bu formda yer alan; Muhtaçlık Belgesi il/ilçe idare kurularınca doldurulur.
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) il/ilçe mahalli maliye teşkilatları tarafından alınır.

b) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.

Aylık Başvurusunda Bulunurken;
• Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,
• Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğundan,
• Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,
• Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,
• Başvurunuzun ilgili Malmüdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğinden,
Emin Olunuz!

65-yas-aylıgı-basvuru-formu

Aşağıdaki Linkten Başvurunuzu Takip EdebilirsinizHakkında admin

Ayrıca bakınız

ssk emekli aylığı

Ssk Emekli Aylığı Hesaplama

Ssk Emekli Aylığı Hesaplama  Ssk Emekli Aylığı Hesaplama;Ülkemizde vatandaşlarımızın emekli olabilmesi için yerine getirmesi gereken ...

Bir Cevap Yazın